Dictionnaire d’archéologie Chrétienne et de liturgie

Dictionnaire d’archéologie Chrétienne et de liturgie, wyd. Fernand Cabrol, Henri Leclercq, Paris 1907- 1953

Dictionnaire d'archeologie Chretienne et de liturgieSłownik archeologii chrześcijańskiej i liturgii jest kolejnym cennym dziełem encyklopedycznym, znajdującym się w zbiorach naszej biblioteki. Zawarte w nim hasła obejmują okres od początku chrześcijaństwa aż do IX wieku włącznie. Dotyczy nie tylko archeologii i liturgii w ścisłym znaczeniu, ale dotyka też historii i chrześcijaństwa w tym okresie. Mimo iż poszczególne tomy zostały wydane 60-100 lat temu, wciąż jest przydatny, ze względu na odniesienia do źródeł.
Tematy związane z archeologią koncentrują się wokół życia i zwyczajów pierwszych chrześcijan, architektury i sztuki starożytnej, ikonografii, symboliki epigrafiki, sfragistyki i numizmatyki w ich relacji do starożytności chrześcijańskiej. Tematy związane z liturgią dotyczą formuł, gestów modlitewnych, tekstów i dokumentów liturgicznych, badań porównawczych nad rytami liturgicznymi, ksiąg i formuł liturgicznych.
Szczególną cechą słownika jest fakt, iż opiera się on na bezpośredniej analizie źródeł.
Wydawanie słownika rozpoczął Jan Besse, opat klasztoru benedyktynów w Farnborough w Anglii, ale większość haseł w słowniku opracował francuski benedyktyn Henri Leclercq.

Więcej…

 

Sources chrétiennes

Sources chrétiennesSources chrétiennes (z fr. Źródła chrześcijańskie), to seria wydawnicza publikująca dwujęzyczny zbiór tekstów patrystycznych i wczesnośredniowiecznych. Wydawnictwo zostało zapoczątkowane w Lyonie w 1943 r. przez jezuitów: Jean Danielou, Claude Mondéserta i Henri de Lubaca.

Obecnie kolejne tomy serii są przygotowywane przez Instytut Źródeł Chrześcijańskich (Institut des Sources Chrétiennes) i wydawane w Paryżu przez wydawnictwo Les Editions du Cerf.

Zostało wydanych ponad 500 dzieł autorów greckich i łacińskich. Dzieła innych wschodnich pisarzy chrześcijańskich (np. ormiańskich czy syryjskich) zostały opublikowane tylko w tłumaczeniu. Wśród greckich autorów są publikowane dzieła Orygenesa, Klemensa Aleksandryjskiego, Atanazego z Aleksandrii, Ojców kapadockich (Bazyli Wielki, Grzegorz Teolog, Grzegorz z Nyssy), Jana Chryzostoma, Cyryla z Aleksandrii, Teodoreta z Cyru, Tertuliana, Cypriana, Hilarego z Poitiers, Ambrożego z Mediolanu, Grzegorza Wielkiego, a także teksty czołowych autorów średniowiecznych, takich jak Bernarda z Clairvaux czy Symeona Nowego Teologa.

Więcej…

 

Cenne zbiory

Starodruki

O randze i zasobności bibliotek w szczególny sposób świadczą zbiory zgromadzonych w niej cymeliów, takich jak rękopisy, inkunabuły czy starodruki. Ponieważ Biblioteka Diecezjalna w Toruniu powstała dopiero kilkanaście lat temu i nie przejęła zbiorów żadnej wcześniej istniejącej instytucji, nie miała możliwości, by zgromadzić tego typu zbiory. Inne biblioteki kościelne, które posiadają znaczne zbiory starodruków, zazwyczaj albo same posiadają już kilkusetletnią historię albo przejmowały zbiory bibliotek klasztornych kasowanych w XIX w. przez państwa zaborcze. Nie znaczy to jednak, że interesująca nas biblioteka nie posiada w ogóle tego typu zbiorów. Biskup toruński Andrzej Suski odwiedzając podczas wizytacji poszczególne parafie diecezji, zawsze interesuje się, czy w kancelarii parafialnej, na strychu lub w wieży kościelnej są zgromadzone jakieś cenne zbiory. Jeśli parafia takie posiada, zleca, by przekazać akta do Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, a druki do Biblioteki Diecezjalnej. Zazwyczaj są do wydawnictwa z okresu międzywojennego, ale zdarzają się także druki pochodzące z XIX wieku, a nawet nieliczne starodruki.

Aktualnie w magazynie cennych zbiorów w Centrum Dialogu są przechowywane następujące starodruki (uporządkowane wg dat wydania):

Więcej…

 

Patron

Patron Biblioteki Diecezjalnej - Ks. Stanisław Kujot

Ks. Stanisław KujotPatronem Biblioteki Diecezjalnej jest ks. Stanisław Leopold Kujot - historyk i pedagog. Urodzony 13.11.1845 roku w Kiełpinie pod Tucholą, uczęszczał do szkoły w Chojnicach i Chełmnie. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie, gdzie 10.04.1870 roku, otrzymał święcenia kapłańskie. Studia z zakresu teologii i historii, zakończone egzaminem państwowym, kontynuował w Münster i w Berlinie. Po zakończeniu studiów pracował jako duszpasterz w Gniewie, a następnie jako wykładowca w pelplińskim progimnazjum biskupim Collegium Marianum.

Więcej…

 

Działy

Większość księgozbioru jest ustawiona w salach czytelni w tzw. wolnym dostępie. Czytelnik samodzielnie sięga interesujące go pozycje z półki i sam może przeglądać wydawnictwa znajdujące się w polu jego zainteresowań. Książki są podzielone na następujące działy:

Więcej…

 
Więcej artykułów…


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń