Nowości

Popularne

V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy

W dniach 14-16 września 2017 r. będziemy gościć w Centrum Dialogu V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. Religie w dialogu kultur.

Plan ramowy/Programme schedule

14 WRZEŚNIA 2017, CZWARTEK / 14th SEPTEMBER 2017, THURSDAY
14. 30 - Rozpoczęcie kongresu, przemówienia powitalne / Opening Ceremony
Miejsce/Venue: Centrum Dialogu sala audytoryjna
15.00 – 15. 15 Chwila muzyki (Kwartet smyczkowy Arte Con Brio) / Musical Interlude
15. 15 - 17. 15 - Pierwsza sesja plenarna/First Plenary session
Temat: PROTESTANTYZM – RELIGIA – WOLNOŚĆ / Protestantism – Religion - Freedeom
18. 00 - 21. 00 - Imprezy towarzyszące / Accompanying Events

15 WRZEŚNIA 2017, PIĄTEK / 15 th SEPTEMBER 2017, FRIDAY
9. 00 - 11. 00 Druga sesja plenarna / Second Plenary session
Temat: RELIGIA – NAUKA – DIALOG / Religion - Science - Dialogue
11. 00 – 12. 00 - Przerwa kawowa
12.00 - 14.30 - Obrady w sekcjach / Parallel Sessions
14.30 - 16.00 Przerwa obiadowa / Lunch
16.00 - 17.30 Obrady w sekcjach / Parallel Sessions
18.00 – 21. 00 - Imprezy towarzyszące / Accompanying Events

16 WRZEŚNIA 2017, SOBOTA / 16th SEPTEMBER 2017, SATURDAY
9.00 - 12.30 Trzecia sesja plenarna i panel dyskusyjny/ Third Plenary session and Panel Discussion
9.00 - 10.00 Temat: WSPÓŁCZESNE IMITACJE RELIGII / Contemporary imitations of religion
10.00 – 10.30 - Przerwa kawowa
10.30 - 12.30 - Panel dyskusyjny i zakończenie kongresu / Panel Discussions and Ending the Congress
Temat: RELIGIE W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ / Religion in contemporary culture

 

23. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

Federacja FIDESW dniach 5-7 września 2017 r. w naszej Bibliotece odbędzie się XXIII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.

W ramach Walnego Zgromadzenia w środę 6 IX planowana jest część konferencyjna z następującymi referatami:

9.45 – Kultura oceny w bibliotekach – prof. dr hab. Ewa Głowacka, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK

10.30 – Ukryty internet – dr Natalia Pamuła-Cieślak, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK

11.15 – przerwa kawowa

11.45 – Wykorzystanie biblioteczne narzędzi w chmurze – dr Joanna Zoń, Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

12.15 – Opracowanie publikacji z zakresu religii z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej – dr Bartłomiej Kaczorowski, kierownik Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej

W ramach obrad zostaną omówione sprawy Federacji, w tym także zmiany w jej statucie. Odbędzie się także wizyta studyjna w Bibliotece UMK, podczas której zgromadzeni bibliotekarze zapoznają się z funkcjonowaniem tej największej biblioteki w północnej Polsce, a p. Paweł Balcerowicz przedstawi zasady katalogowania starodruków.

 

Spotkanie dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym z województwa kujawsko-pomorskiego

W dniu 8 września 2017 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się spotkanie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ZAZ/WTZ) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Spotkanie dotyczyło m.in. tworzenia regionalnych sieci kooperacji podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) mających umożliwić wzajemne uczenie się, wymianę informacji oraz współpracę, szczególnie w zakresie procesu integracji społecznej i zawodowej.  Uczestnicy mieli szansę zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi prawnych form działania partnerstw, etapami procesu sieciowania, w tym opracowania dokumentów związanych z zawiązaniem partnerstwa – porozumienia, listy intencyjne, statuty, dokumenty rejestracyjne itp. Przedstawione zostały także dobre praktyki działań partnerskich.

W części warsztatowej grupy podmiotów reintegracji zawodowej i społecznej (CIS/KIS) oraz podmiotów zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełno sprawnościami (ZAZ/WTZ) ustalały formę przyszłej współpracy i podjęły prace nad wypracowaniem  porozumienia poszczególnych podmiotów. Prace te będą kontynuowane podczas kolejnych spotkań.

Ponadto, w związku z ogłoszonymi konkursami w ramach Poddziałania 9.1.1 oraz 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zaprezentowana została informacja nt. zasad tych konkursów, kryteriów w nich obowiązujących oraz możliwości realizacji przez podmioty reintegracyjne instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej w ramach projektów.

Spotkanie prowadzili eksperci, którzy dodatkowo świadczą usługi doradcze dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym.

Organizatorem Spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

 

Spotkanie Katechetów

W środę 30 sierpnia odbędzie się w Centrum Dialogu spotkanie katechetów z rejonu toruńskiego.

W programie m.in. omówienie bieżących spraw związanych z organizacją roku katechetycznego.

Początek o godz. 10.00

 

Spotkanie Sieci Lokalnych Grup Działania z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej

W dniu 8 czerwca 2017 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Przewodnicząca Konwentu Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) województwa, Pani Ewa Tadrowska, a także przedstawiciele organizatora czyli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Celem spotkania było wypracowanie standardów współpracy OWES i LGD w podejmowanych działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie, w tym zwłaszcza w celu wspierania zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej, budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej, a także innych działań wspierających rozwój gospodarki społecznej
i przedsiębiorczości społecznej. Uczestnicy spotkania zwrócili także uwagę na szczególną rolę OPS w sieci współpracy lokalnej na rzecz włączenia społecznego.

Wypracowane w ramach spotkania postulaty, dotyczące m.in. realizacji wspólnych wydarzeń, stworzenia infrastruktury współpracy, regionalnych platform współpracy, czy też możliwości opracowania wspólnie indywidualnych ścieżek pomocy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, obejmujących wsparcie OPS, LGD i OWES, zostały przekazane przedstawicielom IZ RPO WK-P 2014-2020, celem ujęcia ich w zapisach dokumentów wdrożeniowych.

Spotkanie poprowadził doradca ROPS w zakresie działań sieciujących podmioty ekonomii społecznej Jarosław Wypyszyński. Przedstawił on wielkopolskie doświadczenia w zakresie współpracy OWES i LGD, a także możliwe formy i modele tej współpracy.

Spotkanie było częścią realizacji projektuKoordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach RPO WK-P 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń